FANDOM


''

Chinese Pantheon

pp. 24-32 – 1. "Buddhist Figures" [F. = female]

pp. 24-26 Bodhisattva-s

p. #
24A 1 S^i-gon Pu-sa (‘Lion-Duke Bodhi-sattva’) S^i-zi Wan (‘Lion King’) seated on lion
24B 2 Yu-xian Pu-sa (‘Jade-Elephant Bodhi-sattva’) Pu-xian enthroned on elephant Iu-sian P’ou-ssa
3 Jie-yin Pu-sa (‘Welcoming Bodhi-sattva’) sect of Hui-yuan Kie’-in P’ou-ssa
4 Bai-yi Pu-sa (‘White-Robed Bodhi-sattva’) Pan.d.ara-vasini Pe’-i P’ou-ssa
25A 5 Yue-guan Pu-sa (‘Moon-light Bodhi-sattva’) Candra-prabha Iue-koan P’ou-ssa
6 Qian-fo Pu-sa (‘1000-Buddha Bodhi-sattva’) Sahasra-bhuja Nan-hai P’ou-ssa
7 Fu-s^en Qian-fo Pu-sa lin-xiu (‘Good-Fortune 1000-Buddha Bodhi-sattva aspect’) Ts’ien-fo P’ou-ssa
8 Lian-s^en Pu-sa Lian-s^ou Lien-chenn P’ou-ssa
25B 9 S^ui-yue-z^en Pu-sa (‘Water-Moon-Gazing Bodhi-sattva’) viewing reflection of moon in water Choei-iu-tchenn P’ou-ssa
26A 10 San-da Pu-sa (‘3-Characteristics Bodhi-sattva’) 3 characteristics of the bhuta-tathata
11 San-da Fo-gu F. sitting on tigre San-ta Fo
12 Lu-min Pu-sa (‘Deer-Cry Bodhi-sattva’) F. Lou-min P’ou-ssa
13 Jin-dan Pu-sa (‘Golden-Pill Bodhi-sattva’) Kin-tan P’ou-ssa
14 Di-zan Wan Ks.iti-garbha Ti-tsan Wan

pp. 26-27 – 1.2 Praesidents of the 10 Courts of Hell {actually of Daoist provenience}

p. # praesident Hell-king court of Hell
26B 15 Cen Gon wan 1st court (Qin Guan) Tch’en-koun
16 Ma Han-z^an er 2nd " (C^u Jian) Ma-han-tchan
27A 17 Z^ao Lian-san san 3rd " (Son Di)
18 Z^ou Han-si si 4th " (Wu Guan)
19 Qian Yao-zu wu 5th " (Yan-luo) Ts’en Iao-tsou
27B 20 liu 6th " (Bian C^en) T’ien
21 qi 7th " (Tai S^an) Wan C^enn
22 ba 8th " (Du-di)
23 jiu 9th " (Pin-den)
24 s^i 10th " (Z^uan Lun) Tchou

pp. 28-30 – 1.3. Protectors & Guardians

p. # protector / guardian identity
28A 25 Wei-tuo Veda (Skanda)
26 Li Jin Li Jin the Pagoda-bearer
27 Jin-bao (‘Treasure-Bestower’) Sita-Brahma
28B 28 Xian-zu (‘Elephant-Lord’) Airavan.a Sian-tsu
29 Don Den-gao Gan-s^en (‘eastern Loka-pala’) C^i-guo (‘Empire Firm’)
30 Nan Den-gao Gan-s^en (‘southern Loka-pala’) Zen-c^an (‘Sprout-Begun’)
31 Bei Den-gao Gan-s^en (‘northern Loka-pala’) Duo-wen (‘Much-Hearing’)
29A 32 Xi Den-gao Gan-s^en (‘western Loka-pala’) Guan-mu (‘Wide-Eyed’)
33 Z^on-yan Den-gao Gan-s^en (‘central Loka-pala’) additional god, of Central Mountain
34 Jin-din (‘Golden One’) a dharma-pala Kin-lin
35 hu-fa (‘a dharma-pala’) Hou-fa
29B 36 Z^ou 1st god outside gate to East
37 Z^u (‘Red’) 2nd "
38 Ji 3rd "
39  ? fa-s^en (‘a dharma-pala’) fa-chenn
30A 40  ? fa-s^i (‘a dharma-master’)
41 hu-s^en (‘a door-god’) guardian of doors lou-chenn
80B [119] -- " " I-houo-cheu
30A 42 Li Hon-z^uan 1st god of strict temples Li Houn-kian
43 mai-s^en (‘a wheat-god’) 3rd general
44 mai-s^en (‘a wheat-god’) 4th general
30A-B 45 Li S^i 2nd mi-s^en (‘rice-god’)
30B 46-7 Hua-s^en (‘Flower-Goddess’) water-lily-bearer Houa-chenn
48 Lian-hua (‘Waterlily-flower’) a naga Lien-houa

pp. 30-32 – 1.4 Buddhist monks

p. # monk identity
30B 49 Da-mo Fo Bodhi-dharma Ta-mo Fo
31A 50 Bu-dai-fo (‘Calico-bag-Buddha’) = He-s^an cai-s^en (‘god of riches’) ts’ai-chenn
31B 51 Fo-sen C^an-lao (‘Buddhist Monk-Old’) Maha-kas`yapa Tchan-lao
52 ci-yi-fo (‘a compassionate buddha’) Go-paka ? Tzeu-i-fo
32A 53 gan-s^en kan-chenn
54 Z^an-lao Tchan-lao

pp. 32-41 – 2. "Taoist Figures"

p. 32 – 2.1. San-qin (‘the 3 Pure Ones’)

p. # Pure One description
32A 55 Lao-zi holding fan Lao-tzeu
56 Tai-gon Lao-zu (‘Highest Artisan Old Grandfather’) holding tai-ji disk T’ai-c^an Lao-tsou
32B 57 Yu-gu (‘Jade Bone’) Iu-kou

pp. 32-33 – 2.2. San-guan (‘the 3 Agents’)

p. # Agent description
32B 58-9 Tian-guan (‘Heaven’s Agent’) holding ru-yi sceptre T’ien-koan
60 S^ui-guan (‘Water’s Agent’) seated on right Chouei-koan
33A 61 Di-guan (‘Earth’s Agent’) seated on left Ti-koan

p. 33 – 2.3. Yin & Yan

p. # deity identity
33A 62 Wan Yue-wo Wu-s^en Lao-mu [‘Old Mother’] Wan Iue-no
63 zu-s^i (‘a patron saint’) Wu-s^en Lao-zu tsou-chenn
64 Fu-xi holding yin-yan Fou-si

p. 33 – 2.4. from Chaos to Cosmos

p. # deity identity
33B 65 Ton (‘Lad’) protector of children T’oun
66 S^en-non (‘Divine Husbandman’) S^en-non the ox-headed farmer
67 Gon-cao S^en (‘Public God’) Huan-di ? Koun-ts’ao

pp. 34-36 – 2.5. the 5 Planets & other Heavenly Worthies

p. # Worthy identity
34A 68-69 Jin-xin (‘Golden Star’) planet Venus Kin-sin
70 Mu-xin (‘Wooden Star’) " Jupiter Mou-sin
34B 71 S^ui-xin (‘Water Star’) " Mercury Chouei-sin
72 Huo-xin (‘Fire Star’) " Mars Houo-sin
73 Tu-xin (‘Earth Star’) " Saturn T’ou-sin
74 Lao Tian-guan (‘Old Heaven’s Agent’) civil servant holding long hu-sceptre Lao T’ien-koun
35A 75 Z^en-wu Xuan-wu the lord of the Black Pavilions of Heaven Tchenn-ou
76 Wen-c^an god of writing and of paper Wenn-tch’an
77 Wen-tian Jun (‘Literature Heavenly Lord’) god of literature Wenn-t’ien Kiun
35B 78 Bo Gu (‘earl Bone’) noble holding hu-sceptre Pe’ Kou
79 Ru-ren gon Kui-xin (‘scholar associated with Kui Star’) superintendent of literati Jou-jenn koun K’ouei-sin
36A 80 S^ou-xin (‘Longevity-Star’) the star Canopus (with bare torso) Cheou-sin
81 Nan-ji Z^an-jiao (‘South-Pole Education-Superintendent’) Nan-ki Tchan-kiao

pp. 36-40 – 2.6. Immortals & other Daoist gods

p. # Immortal identity
36A-B 82 Dai xian Nian-nian (‘Dai the Ancestress’) holding ru-yi sceptre; with crane Tai Nian-nian
36B 83 jiu-fan gon-s^en (‘wine-house god’) Z^on-li Quan holding peach Han Tchoun-lu
84 Hua-gu (‘Flower-Aunt’) bringer of news to S^an-di Houo-kou
37A 85 fa-z^en dao-ren curer with water Iunn-houn Chenn
86 Guan-hua spirit in cave in mt. Kon-ton tsou-cheu
87 S^i-gon Gon (‘Forceful as Lions’) spirit supervising animals
88 Liu Liu Tian-jun of Intendancy of 5 Cereals
37B 89 nian-jin gon (‘reciting scriptures’) deity of the Classics ?
90 Fan Bi god of preaching Fan P’i
91 Yao Xiu protector of accomplished reople Iao Siou
92 fa-s^en zu-s^i spirit of magic fa-tchenn tsou-cheu
93 Z^an Z^ao genius of magic art
38A 94 Wan Jin seated on lion Kin
95 z^en-jun nian-jin Tan-gon (‘true chief, protector in Scripture-Hall’) nian-jin tan-gon (‘in Classical-Scriptures Hall’)
96 Hui-xian-gon (‘Assembled-Immortals-Palace’) Ma Yuan protector against evil Ma Iuen
97 S^uai-s^en (‘Marshal Deified’) Den Jin general
98 z^en-guan zu-s^i (‘principal agent, patron saint’) tchenn-koan tsou-chenn
38B 99 Hui-xian-gon Men-s^en (‘Assembled-Immortals-Palace Door-God’) Menn-chenn
100 Hui-xian-gon (‘Assembled-Immortals-Palace’) Son-zi bringer of children Soun-tzeu
101 Hui-xian-gon (‘Assembled-Immortals-Palace’) Mi S^ao-lan Z^u S^ao-lan Mi Chao-lan
102 Hui-xian jin-bao da-s^i (‘Assembled-Immortals treasures-offering great-scholar’)
103 Hui-xian (‘Assembled-Immortals’) Z^ou Z^on loyal guard of heaven
39A 104 S^i-z^on S^uai-s^en (‘Faithful-Master Commander-in-chief God’) guardian deity Cheu-tchoun
105 Tian-xin (‘Heavenly Star’) Mo Li-hai rain-god Mo Li-hai
106 Mo Li-hon wind-god Mo Li-houn
39B 107 Fen (‘Wind’) Foun
108 Diao (‘Rule’) T’iao
109 Yu (‘Rain’) Iu
110 S^un (‘Favorable’) dispenser of rain Chouenn
40A 111 Guo (‘Empire, state’) protector of earth Kouo
112 Tai (‘Greatest, very’) protector of air T’ai
113 Min (‘People’) protector of people Min
114 An (‘Peace, calm’) giver of heavenly peace Nan
115 Hou-men-s^en (‘Back-Door God’) Menn-chenn

p. 40 – 2.7. the 4 Great Saints, Commanders-in-Chief to guard the Pretitous Spiritual Firmament

p. # commander-in-chief identity
40A 116 Li Xin-ba Li Sin-pa
40B 117 Gao Xiu-qian (You-qian) Kao Siou-ts’ien
118 Yan Sen hu-s^en (‘door-god’) Ian Chenn
119 Wan-mo local god Wan-mou

pp. 40-41 – 2.8. more Immortals & Family-Gods

p. # family-god identity
40B 120 z^en-ren (‘a true person’)
121 Z^an holding bow for shooting at Caelestial Hound Tchan
41A 122 Ba-ye (‘8 Gentlemen’) bird-faced Ba Z^a Pa-ie`
123 Zao Li (‘Black Power’) god of domestic hearth Tsao Li
124 Guan-fu-zi queller of daimones Kouan-fan-tzeu

pp. 41-43 – 3. "Local and Popular Gods"

p. #
41B 125 Er-lan (‘2nd Son’) driving away evil spirits with aid of Caelestial Hound Eul-lan
126 Tu-di spirit of rural places T’ou-ti
42A 127 Tu Jian-jun (‘Earth General’) T’ou-kian-kiun
128 Yu-lei god of right door-leaf
129 S^en-tu god of left door-leaf
42B 130 Lin-guan (‘Divine Officer’) a door-god Lin-kouan
131 Qian (‘Front’) Qain-men-s^en (god of front door) Menn-chenn
132 Son-ri (‘Delivering the Sun’) Soun-jeu
42B-43A 133-4 Son-zi Nian-nian (‘Children-Bringing Matron’) goddess of childbearing Son-zi Nian-nian
43A 135 Wu Hu S^an-jian (‘5 Tigres Supreme-General’) protector of children against evil forces Ou Hou Chan –Kian
136 Hu-wei (‘Tigre-Throne’) Hou-wei
137 Bai Ma Tian-zun (‘White Horse Heavenly-Honorable’) horse Pe’ Ma Kien-tsoun
43B 138 Xi-tian Da-s^en Ma-hao (‘Aequal-to-Heaven Great-Sage Horses’-Protector’) monkey-god Sun Wu-gon Sie-t’ien Ta-chenn
139 C^eb Gon-wan local god Tchen Koun-wan
140 Z^ Yi-de Tchou I-tee
141 Z^ou Gon son of Z^ou Wen ? Tcheou Koun

TRAVAUX ETHNOGRAPHIQUES DE LA SOCIE’TE’ FINNO-OUGRIENNE

(SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN KANSATIETEELLISIA: JULKAISUJA), Vol. 15 = Harry Hale`n & Bent Lerbaek Pedersen : C. G. Mannerheim’s Chinese Pantheon. Helsinki, 1993.