FANDOM


''

Chinese Pantheon

[N.B. names designated as "errors" by the editor may be variants, or even distinct forms]

pp. 44-64 – 4. "Stellar Gods"

pp. 44-53 -- 4.1. the 72 Di-s^a (‘Earthly Stellar Genii of Evil Influence’) = Wicked spirits conjured by magicians, who shut them up in earthen jars

p. # deity Xin (star) [Sin ‘star’]
44A 142 Hu Bai-yan Di-jie (‘Earth’s Heroic’) Ti-t’ie`
143 C^en Ji-z^en Di-kui (‘Earth’s First’)
144 Sun Xian Di-yin (‘Earth’s Beauty’)
145 Ge Gao Di-wen (‘Earthly Literature’)
44A-B 146 Liu Hen Di-he (‘Earth’s Closing’) Ti-ho
44B 147 Z^an Qi Di-fu (‘Earth’s Aid’) Ti-siou
148 Bao Lon Di-you (‘Earthly Safety’)
149 C^en Yuan Di-wei (‘Earth’s Hiding-Place’) Ti-wei
150 Wan Pin Di-qi (‘Earth’s Prodigy’) Ti-ki
45A 151 Lao Ge (Kao Ge) Di-z^en (‘Earthly Upright’) Ti-tcheu
152 Yuan Din-ji (Din-xian) Di-jun (‘Earth’s Wisdom’) Ti-kiun
153 Huan Bin-qin [=163] Di-zuo (‘Earth’s Left’) Ti-tso
154 Yu Z^on (Yu Hui) Di-an (‘Earth’s Obscurity’) Ti-nan
45A-B 155 Bai You-huan Di (‘Earth’) Ti -- Pe’-iou-tchoun
45B 156 Xu C^en Di-men (‘Earth’s Fierceness’) Ti-menn -- Tch’en
157 Nin San-yi Di-yin (‘Earthly Depth’) Ti-han -- Fan-tzeu
158 Z^uo Gon Di-man (‘Earth’s Fullness’) Ti-ma
46A 159 Huan Yuan-nin (Jin-yuan) Di-ao (‘Earth’s Pleased’) = Di-s^a (‘Earth’s Executioner) Ti-nao
160 Fan-ji Di-min (‘Earth’s Brightness’) Ti-min -- Fan-ki
46A-B 161 Ye Z^on Di-fei (‘Earth’s Flying’) Ti-fei -- Ie-chenn
46B 162 Z^ou Gen Di-ran = Di-mo (‘Earth’s Meditation’) Ti-jan
163 Huan Bin-qin [=153] Di-hai (‘Earth’s Sea’) Ti-hai
164 Li Sui Di-pi (‘Earth’s Opening’) Ti -- Li-souei
46B-47A 165 Bai Fan (Bai You-huan) Di-me`n (‘Earth’s Eldest’) Ti-menn
47A 166 Jia C^en Di-yon (‘Earth’s Bravery’) Ti-iuen
167 "Four Dukes" Di-zuo` (‘Earth’s Making’) Ti-tso
168 Duan Qin Di-you (‘Earthly Tranquil’) Ti-menn
47B 169 Xiao Dian Di-kon (‘Earth’s Void’) T-k’oun
170 Cai Gon Di-duan (‘Earth’s Brevity’) Ti-tuan
171 Guan Bin Di-can (‘Earth’s Abyss’) Ti-ts’an
48A 172 Kon Dao-lin Di-nu (‘Earth’s Slave’) Ti-nou
173 Ye Jin-can Di-jian (‘Earth’s Hardness’) Ti-kien
174 Qin Xian Di-xin (‘Earthly Torture’) Ti-si
48B 175 Xu S^an Di-hun (‘Earthly Soul’) Ti-houn
49A, 50A 176, 188 C^en Men-gen Di-gou (‘Earth’s Hound’) holding hu-sceptre Ti-keou
49A 177 Zu Lin [=177] Di-bi [cf. 208] Ti-pi – Tsoun Lin
178 Yi Qin (Gon Qian) [=209] Di-ya’o (‘Earth’s Elegance’) Ti-iao -- I Ts’in
179 Li Yue Di-mo (‘Earth’s Devil’) Ti-mo
49B 180 Men Dao-z^en Di-fu (‘Earth’s Ambush’) Ti-fou
181 Wu Si-yu Digu (‘Earth’s Orphan’) Ti-kou
182 Lan Hu Di-jiao (‘Earth’s Horn’) Ti-kio
183 Lon C^en Di-pin (‘Earthly Level’) Ti-c^ou
184 Z^an Huan Di-c^a (‘Earth’s Examination’) Ti-tch’a
50A 185 Ge Fan holding long ru-yi sceptre Di-s^u (‘Earth’s Number’) Ti-c^ou
186 Wu Yan-gon Di-z^uan (‘Earth’s Strength’) Ti-tchoan
187 Yao Hua Di-zuo = Di-hao (‘Earthly Spending’) Ti-tso
50B, 52B 189 Sun Ji Di-zei (‘Earth’s Thief’) Ti-tzeu – Soun-ki
50B, 52B 190, 210 Fan Bin Di-lie (‘Earth’s Weakness’) Fan Pin
191 Jiao Lon [=211] Di-sun [=212!]
192 Li Xin Di-juan = Di-e
50B, 53A 193, 213 Son Lu [=213] Di-qiu (‘Earth’s Prisoner’) Ti-siou – Son-lou
51A 194 Yi Yu (Kuan Yu) [=206] Di-quan (‘Earth’s Totality’)
195 C^e Kun Di-hui (‘Earth’s Intelligence’) Ti-hoei – Tch’eu-k’an
196 Yan Ji (Guo Si) Di-lin (‘Earth’s Efficiency’) Ti-loei – Jen-i
197 Lu Z^i Di-hui (‘Earth’s Meeting’) Ti-houei
51A-B 198 Xia Xian Di-qian (‘Earth’s Strength’) Sia Ts’ian
51B 199 Kon C^en Di-sui (‘Earth’s Obsequiosity’) Koun Tch’en
200 Hu Zon (Gu Zon) Di-tin = Di-zou (‘Earthly Walking’) Hou Tsoun
201 Xu Ji Di-jin (‘Earth’s Entry’) Siu-tsi
202 Qi Gon Di-c^an (‘Earth’s Madness’) Ts’i-koun
52A 203 Men Z^on (Jian Z^on) D-z^en (‘Earthly Suppressing’) Menn Tchoun
204 Wan Xian Di-le (‘Earth’s Joy’) Wan Ts’ian
205 Yu Zou (Yu Z^i) Di-yi (‘Earth’s Wonder’) Iu-tsouo
52A-B 206 Yi Yu (Kuan Yu) [=194] Di-jin Ti-kin
52B 208 Zu Lin [=177] Di-pi (‘Earthly Secluded’)
209 Yi Qian (Gon Qian) [=178] Di-yao (‘Earth’s Imp’) I Ts’in
52B-53A 211 Jiao Lon [=191] Di-yin (‘Earth’s Shadow’) Kiao-lun
53A 212 Huan Wu Di-sun (‘Earth’s Hurt’) Hoan Niao

p. 53 – 4.2. the 36 Stellar Genii of Good Omen revolving around the Polar Star = the Heavenly Gallant Stars

p. # deity Xin (star) [Sin ‘star’]
53A 214 Huan Z^en Tian-lin T’ien-lin
215 Li Xian Tian-fu (‘Heaven’s Fortune’) T’ien-fou – Li-sien
53B 216 Yao Gon-xiao Tian-yon (‘Heaven’s Valor’) T’ien-yun
217 Den Yu Jin-ji (‘Golden Lucky’) = Tian-jian (‘Heavenly Healthy’) Tai-ui Cheu-p’ouo-chenn

pp. 54-56 – 4.3. Er-s^i-ba Xiu (‘Genii of the 28 Constellations’)

p. # deity Xin (star) [Sin ‘star’]
54A 218 Qian-li-yan (‘1000-li Eye’) Jin-yan (‘Golden Sheep’) P’an-kouan
219 Xian-lin = Bai-lin (‘Cypress Grove’) Jiao-mu[-wen] river-dragon Sian-lin
220 Yan Xin Dou (‘Dipper’) Ian-sin
54B 221-222 Li Xion Kui[-mu-lan]
223 S^en Gen Jin[-mu-han]
54B-55A 224-225 Li Yin = Li Hon Jin Niu (‘Golden[-haired] Buffalo’) of the Dipper Li Houn
55A 226 Z^ao Bai-gao Gui (‘Ghost’)[-jin-yan]
227-228 Son Gen Wei (‘Stomach’)[-tu-ji] Mao-t’ou-ts’i
229 Wu Kun Liu (‘Willow’)[-tu-z^an]
55B 230 Gao Er = Gao Bin Di (a nationality)-he Kao Eul
231 Lu: Nen Xin (‘Star’)[-ri-ma]
232 Z^ao Bao Xu (‘Void’)[-ri-s^u]
233 Huan Can Mao (‘Pleiades’)[-ri-ji] Hoan Ts’an
234 Yao Gon-bo Fan[-ri-tu] Iao Koun-pei
56A 235 Hou Liu-xin = Hou Tai-yi Wei (‘Danger’)[-yue-yan]
236-237 Su Yuan = Dao-ren Xin (‘Heart’)[yue-hu]
238 Xue Din Z^an[-yue-de = -yue-lu] Tchan-iue-tee
239 Jin S^en-yan Bi[-yue-wu]
240 s^uai-s^en (‘commander-god’) Z^ao Kui (‘Chief’) K’ouei -- Tchao
56B 241 Gou-s^en Da-s^i Lou Gou (‘Guard Hound’) at Hui-xian-gon (‘Assembled-Immortals Palace’) Keou-chenn Ta-cheu

pp. 56-57 – 4.4 Bei-dou (‘the 5 Genii of the Water Virtue Stars in the Big Dipper’)

p. # deity Xin (star) [Sin ‘star’]
56B 242 Lu Xion Xiao-de = S^ui-de (‘Water Virtue’) Siao-tee
243 Hu Dao-yuan S^ui-guan = S^ui-yin (‘Water Earthworm’) in Z^en (‘Carriage’) Tchen Chouei-koan
57A 244 Sun Xian S^ui-yuan (‘Water Ape’) in San = Can (‘Join’) San Chouei-iuen
245 Fan Ji[-qin] S^ui-yu’ (‘Water Elm’) in Bi (‘Wall’) Pi Choei-iu

p. 57 – 4.5. stars of the 5 Bushels

p. # deity __-dou-xin (‘__ Bushel Asterism’) [__-tou-sin ‘Bushel Asterism’]
57A 246 Su Qin = Su Hu Dong (Eastern) Toun
57A-B 247 Huan Tian-lu Xi (Western) Li – Houan T’ien-touei
57B 248 Lu Ren-mo = Ren-jie Z^on (Central)
249 Z^ou Qi = Ji Nan (Southern)
250 Huan Tian-xian Bei (Northern)

pp. 57-58 – 4.6. the Gods of the 9 Brightly-Shining Stars, the 9 stars in Sui-dou-bu jiu Yao-xin (‘Following-the-Dipper 9-Stars’) [deified warriors, "who fell in the Battle of the Myriad Genii." (p. 58B)]

p. # deity Xin (star) [Sin ‘star’]
57B-58A 251 Liu Jin Liou Kin
58A 252 Yu-fen (‘Jade Sigil’) Wan-fen ? Iu-fan
253 Li Ji Tchon-t’i-fa
254 Han Pen
255 Gao Wen-pin = Xi-pin Ien-p’in
58A-B 256 C^on Yin-biao Tchan In-p’iao
58B 257 Pen Jiu-yuan
258 Li-Sanyi

pp. 58-62 – 4.7. other stars & asterisms

p. # deity Xin (star) [Sin ‘star’]
58B 259 Z^an Gui-fan San-men (‘Mulberry House’)
260  ? Ji-duo Ki-tou
59A 261  ? Yao-po (‘Descending Medicine’) Iue-p’ouo
262 Xu Kun Xuan-wu (‘Mysterious Martial’) Siuen – Siu K’oun
263 Xu Gai Tai-yan T’ai-ian – Siu-kai
264 Ji S^u-qian Tian-bao (‘Caelestial Jewel’) = Tian-gui (‘Caelestial Pretious’) T’ien-pao – Ki Fou-ts’ien
59A-B 265 Z^ou-wan (‘king of Z^ou’ : god of sodomy) Tian-xi (‘Heavenly Happy’) T’ien-si – Tchou-wan
59B 266 Z^ao Qi Tian-s^e (‘Heavenly Amnesty’) T’ien-cheu – Tchao-ts’i
267 Xi S^en (Den Hua) Mu-fu Mou-fou -- Si-chenn
268 Dai Li (Wu Wen-hua) Li-tu = Li-s^i (‘Power’) Li-t’ou – Tai-li
59B-60A 269 Sun Bo (Lei Pen) Gou-c^en (‘Gone-with-the-Old’) Keou-tch’en – Soun-pe’
60A 270 Hon Jin Lon-de (‘Dragon Virtue’) Loun-tee
271 Tu Xin-sun Tu-fu (‘Earth Mansion’) T’ou-fou – T’ou Sin (‘Earth Traveller’)-sun
272 You Hun Juan-s^e (‘Rolled Tongue’) Ts’iuen-cheu – Iou-houn
60B 273 Pan Hu (E C^on-yu) Tian-ma (‘Caelestial Horse’) T’ien-ma
274 Kan Tai (Xia Zao) Yue-de (‘Lunar Virtue’) Iue-tee – K’an-tai
61A 275 S^i Z^an (Huan Fei-bao) Tian-si (‘Caelestial Inheritance’) T’ien-tseu – Cheu Tchan
276 Ji S^u-de Bao-lon = Z^ai-lon (‘Domestic Dragon’) Pao-loun – Ki Chou-tee
277 Lon Xu-hu (‘Dragon-beard Tigre’) ‘9 Uglinesses’ Lun Siu-hou
61B 278 Jin Z^en Nan-z^on (‘Southern Middle’) = Yin-cuo (‘Yin-Mistake’) Kin Tchenn
279 Z^an Kui (‘Chief’)
61B-62A 280-3 Liu / Wan / Z^an Dou-mu (‘Bushel Mother’)
62A 284 Ben-jia Dou (‘Dipper’) T’eou Penn-kia

pp. 62-64 – 4.8. Gods of Time commanded by Yan Ren (God of the Sexagenary Cycle)

p. # deity [Xin ‘star’] [Sin ‘star’]
62A 285 Fan Xian (God of Heralds) Yan-jin = Kai-lu-s^en Ian-kin
62A-B 286 Z^ou Den (God on Daily Duty) Z^en-ri (= Z^i-ri) Tchen-jeu
62B 287 Huan C^en-yi (God on Monthly Duty) Z^en-yue (= Z^i-yue) Tchenn-iue
288 Liu Hon (God on Hourly Duty) Z^en-s^i S^en Tchenn-cheu-chenn Liou-hon
289 Li Bin (God on Yearly Duty) Z^en-nian (= Z^i-nian) Tchen-nien – Li-pin
63A 290 Han Su-lon = Du-lon Zen-fu (‘Increasing Happiness’) S^en Tsen-fou
p. # genius of __ Terrestrial Branch
63A 291 Kun Dun 1st Zi
292 C^i Fen-ruo 2nd C^ou
293 S^e Ti-ge 3rd Yin
294 Dan Yan 4th Mao
295 Z^i Xu 5th C^en
296 Da Huan-luo 6th Si
63B 297 Zan Zan 7th Wu
298 Xie Qia 8th Wei
299 Jun Tan 9th S^en
300 Zuo E 10th You
301 Yan Mao 11th Xu
302 Da Yuan-xian 12th Hai
p. # deity nature
63B 303 z^ao Yan duke of 10th Caelestial Stem Ian
64A 304 Ji-s^en (‘Chicken God’) serviceth temples K’i-chenn
305 Z^u Cui (animal-faced) Tchou-ts’iu

p. 63A the genii of the 12 Terrestrial Branches belong to the Ben-bu-gon (‘Ministry of Foundations’)

p. 64 – 5. "Roaming Spirits"

p. # deity nature
64A 306  ? Ri-bao-s^en (‘Reporting God of Daytime’) Jeu-pao-chenn
64A-B 307 Qiao-min = Wen Lian Ri-dao-s^en (‘god who roameth in daytime’) Jeu-tao-chenn
64B 308  ? Ye-bao-s^en (‘Reporting God of Night’) Ie-pao-chenn
309 Yao Pen = Qiao Kun Ye-you-s^en Ie`-iou-chenn
310 Yu Kui-ban (chief of a jade squad)

pp. 64-65 – 6. "Mountain Gods"

p. # deity nature
64B 311 s^an-s^en (‘mountain-god’)
64B-65A 312 Lan-gon-s^an men-s^en (‘entrance-god’) Ki-koun
65A 313 Ma-lin-guan (‘Horse Spirit Official’) marshal ? Ma-lin-koan

TRAVAUX ETHNOGRAPHIQUES DE LA SOCIE’TE’ FINNO-OUGRIENNE

(SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN KANSATIETEELLISIA: JULKAISUJA), Vol. 15 = Harry Hale`n & Bent Lerbaek Pedersen : C. G. Mannerheim’s Chinese Pantheon. Helsinki, 1993.