FANDOM


''

Chinese Pantheon

[N.B. names designated as "errors" by the editor may be variants, or even distinct forms]

pp. 65-66 – 7. "Caelestial Ministry of Thunder & Storms"

p. # deity nature
65A 314 We’n (‘Script’) = Wen Z^on chief of the 24 Thunder-Gods Wenn ts’ien-tson
65A-B 315 Lei-s^en (‘Thunder God’) = Lei-gon (‘Thunder Duke’) holdeth hammer or mallet & chisel – protector against hail Lei-chenn
65B 316 Lei-dian = Dian-mu (‘Lightning-Mother’) Mother Golden Light, holding 2 mirrors Lei-t’ien niu-chenn
317 Fen-s^en (‘Wind God’) = Fen-bo (‘Wind Earl’) Foun-s^en
318 Lei-z^u (‘Thunder Pearl’) Liou-tcheou
65B-66A 319-321 Ba-man (‘8 Manchu-s’) Pa-man kin-pao
66A 322 Ma Z^ao 10th in rank in the Ministry of Thunder
323 Wen Yue 1st commander-god in Ministry of Thunder
324 Den Xin 12th in rank in the Ministry of Thunder
66B 325 Z^an Tao 11th in rank in the Ministry of Thunder
74B-5A 389-90 Yu Z^en-zu-s^i (Yu-s^i) "principal patron of rain" Yu Tchenn-tsou-cheu
80A [12] a god of rain : one of 3 gods, viz., Foun-chenn, Lei-chenn, Iu-chenn Iu Chenn

p. 65A Lei-bu (‘Thunder Ministry’)

pp. 66-69 – 8. "Caelestial Ministry of the Waters"

p. # deity nature
66B 326 Hai-s^en (‘Sea God’) lon-wan-s^en (‘dragon-king god’) Hai-chenn loun-wan-chenn
327 S^en-gon xiu-hai-s^en (seawater god)
328 san Lon-wan (‘3rd Dragon-King’) san Loun-wan
67A 329 Hai Lon-wan (‘a sea-dragon king’) si 4th seu Hai Loun-wan
330 He Lon-wan (‘a river-dragon king’) qi 7th ts’i Ho Loun-wan
331 He Lon-wan ba 8th pa Ho Loun-wan
67B 332 Quan Z^en-ren (‘Water-sources [Springs] Immortal’) lon-s^en (‘dragon god’) Loun-wan
333 lon-s^en loun-chenn
334 Yao Z^en lon-fu jian-jun (‘Dragon of Luck; General’) Iao Tchenn loun
68A 335 Lon-nu: (‘Dragon lady’) z^en-ren (‘immortal’) Loun-niu
336 Huan Yuan-z^en jin-s^en (‘a well god’) Hoan-iuen
337 Huan You-z^on " "
338 Jin Nan-dao quan-s^en (‘a [water]spring-god’) Kin Nan
339 gan-s^en jin-quan-s^en (‘golden [water]spring-god’) kan chenn
68B 340 Fu-ren (‘Bringer of Good Fortune’) Fou-jenn
341 Ji-ren (‘Bringer of Auspiciousness’) Ki-jenn
342 Guan-quan Lu-s^en (‘Emolument [Water]spring Scuring-Spirit’) Kouan-ts’iuen Lou-chenn
343 Mao-fan S^en (‘Latrine God’) Mao Chenn
344 Yan-si (boat-&-raft god) jian-jun (‘general’) Ian-seu kian-kiun

p. 69 – 9. "Caelestial Ministry of Fire

p. # deity identity
69A 345 Huo-de Z^en-jun (Fire-Virtue True Ruler’) Luo Xuan Houo-tee Tchen-kiun
346 Liu Huan yi 1st at Ministry of Fire in Wei (‘Tail’) [of] Hu (‘Tigre’)
347 Z^u Z^ao er 2nd " "
69B 348 Bao Huo z^u 3rd " "
349 Gao Z^en si 4th " "

p. 69A Huo-bu (‘Fire-Ministry’)

pp. 69-72 – 10. "Caelestial Ministries of Epidemics, Smallpox, & Medicine"

p. # deity function
69B 350 Liu-ye Tie-dou God of Health Liou-ie T’ie-tou
351 yao-wan (‘medicine-king’)
69B-70A 352 Yue-pu-gon " " Iue-wan
70A 353 Yao-wei tian-zun God of Medicines Iue-wei T’ien-tsoun
354 C^en San-yi mai-wan-yao (‘drug-pedlar’) Tch’en San-i
355 C^en San-de " " Tch’en San-tee
356 Sun Ton = Li Pin he-wen (‘reliever of diseases’) Houo-wenn Tao
70B 357 Li z^en-ren yao-s^en (‘herb-god’) Li Tchenn-jenn
358 Guan Lu:e yi-s^en gon (‘of physicians’) Kouan Lio i
71A 359 Wen-s^en (plague-god’) = Lu: Yue head of Ministry of Epidemics Wenn Chenn
360 C^en Gen Quan-s^an Da-s^uai (‘Goodness Grand Instructor’) Ts’iuen-s^an Ta-chouai
361 Li Ji (= Li Qi) Nanfan Xin-wen (‘Envoy in Charge of Plague in the South’)
71B 362 Jian Xin (= Z^ou Xin) Don-fan Xin-wen (‘Envoy in Charge of Plague in the North’)
80B [121] Z^u Tian-lin Xi-fan Xin-wen (‘Envoy in Charge of Plague in the West’) Si-fan Wenn Cheu Tcheu
71B 363 Yu Xian Bei-fan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the North’) Iu Sien
364 Yu Z^ao Xi-fan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the West’)
365 Yu De Z^on-yan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the Centre’)
366 Yu Guan Nan-fan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the South’)
367 Yu [Da] Don-fan Z^u-dou Z^en-s^en (‘True Spirit of Smallpox in the East’)
72A 368 Z^u Bian (=Z^u Mi ?) qu-wen-ci (‘[1st official] of the disease-conquering shrine’) cheu-wenn-seu Tchou-pin
369 Z^u Yuan san-gon qu-wen-ci (‘[3rd official] of the disease-conquering shrine’) Tchou Iuen

pp. 72-74 – 11. "Gods of Wealth"

p. # deity description
72A 370 Cai-s^en (‘God of Riches’) = Liu-hai sporting with 3-legged toad on moon Ts’ai-chenn
371 Cai-bao-s^en (‘God of Wealth’) Ts’ai-pao-chenn
72B 372 Cao Bao Yue-bao = Na-z^en (God of Storing Valuables) Ts’ao Pao
373 Xiao S^en Gao-bao = Z^ao-bao (God of Welcoming Treasures) Siao Chenn
374 Qiao You-min = C^en Jiu-gon Z^ao-cai S^i-z^e (‘Envoy of Welcoming Wealth’) Ts’iao Iou-min
375 Z^ao S^en-hu Z^ao Yuan-s^uai (warlike god of wealth)
73A 376 Ban Guan (‘Accompanying Official’) Pan-guan (exorcist, superintendant of the registers of the living and the dead) P’an Koan
73A-B 377-8 Hei-hu (‘riding a black tigre’)  ? Cao Guo-jiu, patron of actors Ho-hou
73B 379 Gui-wan (‘Daimon King’) Kouei-wan
380 Gui-jin-zu ‘Golden Soldier of the ghosts’ Koei-kin-tsou
381 Wei Cai-s^en (‘Wealth-Securing God’) Wai Ts’ai-chenn
382 S^an-cai (= Z^ao-cai) Ton-zi (‘Wealth-Bringing Boy’) Chan-ts’ai T’oun-tzeu
74A 383 Yao Sui-yi (S^a-si) li-s^i xian-guan (God of Market Trade) Iao Souei-i
384 Ji-s^en gon-ren gon (‘God of Luck for Workers’) Ki-chenn
80A [4] -- chuai chenn (‘a god of richesse’) Tchou-ts’ian-menn

pp. 74-77 – 12. "Patron-Gods of Craftsmen"

p. # deity function
74A 385 Juan-s^en (‘[Sheep-]Pen God’) Tsiuen-chenn
386 Jian tai-gon (‘marshal Jian’)= Jian Zi-ya God of Fishermen Kian t’ai-koun
74B 387-8 Z^an-jian (servicing felt-makers) yu-ban z^en-ren (‘jade-class immortal’) iu-pan
75A 391 Wu Dao-zi hua-jian gon (‘servicing artisan-painters’) Ou Tao-tzeu
392 Liu Yan zu-s^i jiu-fan (‘servicing taverns [restaurants]’) Liou Ian tsou-cheu
393 Ma-zu (‘Horse-Ancestor’) = Ma Wan (‘Horse King’) having 3 faces : of Ma-zu, Xian-mu (1st who reared horses), Ma-s^e (1st riding-master) Ma-tsou
394 Yu jian-jun (‘general Yu’) jiu-fan gon (‘supplying wine-houses’) Iu kian-kiun
75B 395 Fan Yuan-jin cai-gu-yi gon (‘taking care of cutting clothes for nuns’) Fan Iuen-kin
396 Xu Dao-s^en z^u-bao-ke gon (‘supplying travelling jewellers’) Siu Tao-chenn
397 Lu: Hu yin-jian-fu (‘silversmith’) Liu Hou
398 Li C^an yin-jian (‘silversmith’) : genius of star Di-quiao (‘Terrestrial Skillful’) Li Tch’an
399 Z^u Yon-s^en Tcheou Iun-chenn
400 Xia Xian z^on-di gon (‘supplying top-soil’) Sia Ts’ian
76A 401 Yu S^ui (‘Rain-&-Water’) Hui-xian-gon da-s^i (‘from the Assembled-Immortals Palace, the great scholar’) Houei-sien-koun
402 nian-jian (‘scripture-reciter’) Hui-xian-gon (‘in the Assembled-Immortals Palace’)
403 C^en S^en Hui-xian-gon (‘at the Assembled-Immortals Palace’)
404 Z^ou Yon c^e-jian gon (‘supplying coach-makers’) Tcheou-iun
405 Luo-zu Lou-tsou
76B 406 Lu-s^en (‘Road God’) Lou Wen patron of travellers Lou Wenn
407-8 Lu Ban zu-s^i mu-jian gon (‘patron-saint supplying carpenters’) : magical carpenter Liou Pan
409 Z^ao Lao overseas di-zi (disciple) of Lu Ban
410 Z^an di-zi (disciple) of Lu Ban
411 Son " "
412 Wan " " Wan tsou
77A 413  ? xiao mu-jian s^uai-s^en (‘petty carpenters’ patron-god’) siao mou chenn
414-5 Z^ou Z^an (Z^ou Fen) xiao mu-jian s^uai-s^en (‘petty carpenters’ patron-god’) Tcheou Tchan
416 S^en Bai-ta c^un-jian-s^en (‘rope-makers’ god’) Chenn Pe’-t’a
417 Di Ron bin-fu (‘[supplying with] pastry’) Ti Junn
418 Ge Z^en " " Ko Tchenn
77A-B 419 Wei yon-s^en (‘Wei the immortal’) " " Uai ioun
77B 420 Li Gon-s^en bin-fu (‘[supplying with] pastry’) 4th-rank god Li Koun-chenn

pp. 77-78 – 13. "Patron-Gods of Merchants"

p. # deity function
77B 421 Z^u-ge Lian wu-hou yan-fan gon (‘military marquis supplying tobacco-ships’) Ou-hou
422 Z^an Qin mai-yu-ren gon s^en (‘god supplying fish-mongers’) Tchan Ts’in
78A 423 Guan Xin tie-fu (‘[supplying with] iron’) Koan Sin
424 Wu Yon mai-guo gon (‘supplying kettle-makers [viz., tinsmiths]’) Ou Iun
425 Tan Gon-wan mai-tou jian-s^en (‘patron of wig- / plait-vendors’) T’an Koun-wan
426 Wan-ji mai-z^en gon yi (the 1st supplying needle-merchants’) Wan-ki
427 Wan Hen (= Wan Z^en ?) mai-z^en gon er (the 2nd supplying needle-merchants’)
428 Z^an San-de mai-dao gon (‘supplying knife-merchants’) Tchan San-tee
429 C^en Min gon-fu gon-s^en (‘god supplying with bows’) Tch’en Min
78B 430 Cai S^ao-zon gon-fu (‘[supplying with] bows’) Ts’ai Siao-tsou

pp. 78-80 – 14. "Patron-Gods of the Military"

p. # deity function
78B 431 Gan Dou-qian wu-s^i gon (‘supplying warriors’) Kan Tsou-ts’ien
432 Liu Gon = Liu Tai-wei wu-s^i (‘military master’) : the spirit protecting against locusts Liou Koun
78B & 79B 433 & 440 Z^an Gon wu-s^i gon (‘supplying the military’), captain supplying squads Tchan Koun
78B-9A 434-5 Yue = Yue Fei wu-s^en wu-guan gon (‘Military God supplying military officials’) Iue ou-chenn
79A 436 Yue Wu-z^an wu-guan gon (‘supplying military officials’) Iue Ou-tchan
437 Z^ou Gon ban-tou gon-s^en (‘a captain of the supply-gods’) Tchou Koun
438  ? ji-s^en ban-tou gon (‘a captain of luck-bringing gods’) ki-chenn
79A-B 439 Yan Gon ban-tou gon-s^en (‘a captain of the supply-gods’). god of sailors ? Ien Koun
79B 441 Xue E-hu Lu:e-fu S^en (‘God of Reducing Happiness’) [under Yan Ren] Suie No-hu
442 Z^an zu-s^i gon-jian gon (‘patron-saint supplying archers’) Tchan Tsou
443 Jian-s^en (‘Arrow-God’) Spirit of arrows

TRAVAUX ETHNOGRAPHIQUES DE LA SOCIE’TE’ FINNO-OUGRIENNE

(SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN KANSATIETEELLISIA: JULKAISUJA), Vol. 15 = Harry Hale`n & Bent Lerbaek Pedersen : C. G. Mannerheim’s Chinese Pantheon. Helsinki, 1993.